Ship-Ship-Hooray! FREE 2-Day Air* on $25+ Details >
Minitab Primer-Elementary Statistics

Minitab Primer-Elementary Statistics - 6th edition

Minitab Primer-Elementary Statistics - 6th edition

ISBN13: 9780534929855

ISBN10: 0534929850

Minitab Primer-Elementary Statistics by Steve Johnson - ISBN 9780534929855
Edition: 6TH 92
Copyright: 1992
Publisher: PWS-Kent Publishing Co.
Published: 1992
International: No
Minitab Primer-Elementary Statistics by Steve Johnson - ISBN 9780534929855

ISBN13: 9780534929855

ISBN10: 0534929850

Edition: 6TH 92
Top Arrow

Top